סל קניות

תקנון

אתר פרומו פולו בע”מ

ברוך הבא לאתר האינטרנט של חברת פרומו פולו בע”מ, חברת יבוא ושיווק מובילה

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש“).

תנאי השימוש הינם מסמך משפטי מחייב ויחולו לגבי כל שימוש שתעשה באתר.

www.polo.co.il (להלן – “האתר“), לרבות הזמנת ורכישת מוצרים באמצעותו .

כל שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה דרכו מהווים הסכמתך לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.

השימוש בשירותי ותכני האתר כפוף לתנאי השימוש אשר חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן – “המשתמש“) לאחר שנכנס לאתר.

במקרה שבו השימוש בשירותים והתכנים שניתנים באמצעות האתר מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.

מפעילת האתר, חברת פרומו פולו בע”מ (להלן – “החברה“) רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. לפיכך, החברה ממליצה לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך תקפים לנשים וגברים כאחד.

המוצרים ורישום לאתר לצורך ביצוע רכישות:

 1. האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטות מכירה שונות ומגוונות, העשויים להשתנות מעת לעת והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 2. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצרהינם המחירים הרגילים של המוצרים בחברה ואינם מחירי שוק (להלן “המחיר הרגיל”). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.
 1. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
 1. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, במקרה שכזה החברה תזכה את המשתמש בגין המוצר החסר והוא לא יחוייב על מוצר שלא סופק בפועל. החברה תודיע לך תוך זמן סביר על אי הימצאותו של מוצר במלאי, ותאפשר לך לבטל את העסקה ללא כל עלות, או לרכוש מוצר חלופי אחר אשר מצוי במלאי החברה. החברה לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה בגין מוצרים שלא סופקו (כאמור, יבוצע זיכוי בגינם).
 2. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום. למען הסר ספק, תמונת המוצרים המוצעים למכירה, הינו להמחשה בלבד, על כן, אין החברה אחראית לפער מכל סוג בין המוצרים הנרכשים למפרט הטכני, תצלום המוצר ותיאורו.
 3. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, הרוכש יפנה לחברה ויטופל על פי הנהלים ותנאי השימוש הנהוגים בחברה

הזכאים לרכוש באמצעות האתר

 1. רשאי להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. משתמש בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
 4. פרטי המשתמש ייאספו וישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אינך מחויב למסור את פרטי הרישום, אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע רכישות דרך האתר. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת החברה ו/או מי מטעמה.
 5. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 6. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 7. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

הזמנת המוצרים, אופן טיפול בהזמנה ואמצעי התשלום:

 1. לצורך הזמנת המוצרים, יבחר את המוצרים אותם ירצה לרכוש ויעבור ל”סל קניות”, שם יסקור את המוצרים שבחר, יבחר גם את דרך המשלוח. לאחר מכן, יזין הלקוח פרטי הזדהות בודדים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס האשראי לחיוב. בכדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.
 2. ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
 3. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 4. רכישת מוצרים דרך האתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט (כל אחד מהם להלן – “המסלקה”), והיא כפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של המסלקה. החברה לא תכבד אמצעי תשלום נוספים.
 5. תנאי מוקדם לאישור הזמנת מוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל אישור כי הזמנתך התקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות של החברה תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 7. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 8. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 9. החברה רשאית לסיים מבצעים ו/או לשנותם בכל עת. המחירים והתנאים הקובעים הינם אלה המופיעים בדף המוצר באתר.
 10. החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו פרטי הרישום שנמסרו היו שגויים או לא מלאים, במקרה בו הפרת תנאי שימוש אלה (לרבות הפרה צפויה), או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה. בכל מקרה כאמור, תיידע אותך החברה בסיבת אי אישור ההזמנה או מניעת ביצועה, ותשיב לו כל סכום ששולם על ידו, ככל ששולם.
 11. במקרה של עסקה כאשר קיימת טעות סופר בדף המוצר ו/או בהודעה כלשהי ו/או בעסקה, רשאית החברה להודיע למשתמש על הטעות ולתקן את פרטי דף המוצר ו/או ההודעה ו/או העסקה בהתאם. במקרה של תיקון כאמור יהא המשתמש רשאי לבחור לבטל את העסקה.
 12. בעת ביצוע ההזמנה, המשלוח ההזמנה יצא אלייך (בכפוף לאזורים אליהם מבצעת החברה משלוחים, כמפורט להלן). במידה ותבחר באיסוף עצמי, תוכל לאסוף את ההזמנה בתוך 3 ימי עסקים ובתיאום מראש ממקום מושבה של החברה ברחוב המלאכה 29 א.ת. פולג נתניה. במידה ותבחר במשלוח, אספקת ההזמנה תתבצע על ידי החברה או מי מטעמה למקום המסירה שיצוין בהזמנה, בתוך זמן האספקה המצוין באתר בכפוף לאמור בסעיף “מועדי אספקה, הובלה ומשלוחים” להלן.

מחירים:

 1. המחיר בו תחויב בגין ביצוע ההזמנה הינו המחיר המופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה.
 2. החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.
 3. המחירים באתר כוללים מע”מ.

**המחירים המצוינים באתר לצד כל שם מוצר הינם ליחידת מוצר בודד.

מוצרים פגומים, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

 1. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 2. מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה במייל לחברה או בטופס יצירת קשר שבאתר שיפורטו בה שמו המלא, מספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל ומספר חשבונית מקור שהתקבלה מהחברה בקשר לעסקה (להלן “הודעת הביטול”), או באמצעות מוקד ההזמנות של החברה בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-13:00 בטלפון 09-8870707, או בדוא”ל service@polo.co.il, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק:
 3. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר שהתקבל על ידי הרוכש, תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק. התחייבות לאיכות וטיב המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.
   
  החברה תחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.
 4. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, וככל והודעת הביטול תתקבל בחברה לפני הוצאת המשלוח למשתמש על ידי החברה, תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה החברה עשויה לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”).
 5. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, וככל והודעת הביטול תתקבל בחברה לאחר הוצאת המשלוח לכתובת אותה הזין הרוכש במעמד ההזמנה, אך לפני קבלת המוצר על ידי הרוכש, תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים למשרדי החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה החברה עשויה לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”). בנוסף ייגבו דמי טיפול בביטול המשלוח בסך של 30 ש”ח, גם במקרים בהם לא נגבה תשלום עבור המשלוח במעמד הרכישה עקב מבצע באתר.
 6. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, לאחר שהרוכש קיבל את משלוח הפריט/ים שרכש לכתובת שהזין במעמד הרכישה (ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה), תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים למשרדי החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה החברה עשויה לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”). בנוסף ייגבו דמי טיפול בביטול המשלוח בסך של 30 ש”ח, גם במקרים בהם לא נגבה תשלום עבור המשלוח במעמד הרכישה עקב מבצע באתר. על הרוכש להחזיר את המוצר לרחוב המלאכה 29 א.ת. פולג נתניה בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו.
 7. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביטול העסקה על ידי החברה

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

 *במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות    מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.

במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של  תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח:

 1. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.
 2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי החברה בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר.
 3. כל זמני האספקה באתר מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א’ עד ה’, למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד) לא כולל בתקופות/האירועים חריגים והם עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
 4. החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 5. עיכוב ואיחור באספקה. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפיך בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שנתת הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידיך בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה ולא יידעת את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 6. בעת ההזמנה ניתן לבחור באחת מדרכי השילוח הבאות:


שיטת משלוח

הזמנות מעל 300 ₪

הזמנות מעל ל-200 ₪

הזמנות מתחת ל-200 ₪

זמן אספקה

אספקה

שליח עד הבית

ללא עלות!

24.90 ₪

34.90 ₪

בין 5-8 ימי עסקים

כל הארץ


שליח עד הבית:

מסירת המשלוחים מתבצעת בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-22:00. חברת המשלוחים תיצור עמכם קשר על מנת לתאם את שעת מסירת החבילה.

איסוף עצמי:

הזמנות ניתן לאסוף במחסני החברה, ברח’ המלאכה 29 א.ת. פולג נתניה, בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-14:00.

יש להגיע לאיסוף ההזמנה אך ורק לאחר קבלת מייל/הודעה המאשר כי ההזמנה מוכנה לאיסוף.

בנוסף ניתן לתאם איסוף מול מוקד ההזמנות בטלפון 09-8870707, או במייל: service@polo.co.il

43.  הערות נוספות:

הזמנה שהתקבלה לאחר השעה 12:00 או בערב חג/יום שישי תטופל כהזמנה שהתקבלה ביום העסקים הבא.

חברת פרומו פולו בע”מ לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתה לרבות איחור או אי הגעה של חברת השילוח, שביתות, נזקי טבע, סגר ממשלתי וכד’.

קניין רוחני:

 1. האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב האתר, תמונות המוצרים, סימני המסחר, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על פי דיני ישראל והדינים הבינלאומיים הרלוונטיים.
 2. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בו, ללא ההסכמה בכתב של החברה, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
 3. השימוש בתכנים באתר או בכל חלק מהם, לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור.

הגבלת אחריות:

 1. האתר ותכניו מוצגים לשימוש על ידי החברה “כפי שהם” (“AS IS”), בלא כל התחייבות מצד החברה. למרות שהחברה מנסה לדייק ככל שניתן בתכני המוצגים באתר, החברה אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין תכונות המוצרים, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותייך.
 2. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את האתר, והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
 3. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא.
 4. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
 5. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, כמו גם להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו באופן קבוע או זמני.
 6. החברה אינה נושאת באחריות לנזק ו/או חיסרון כיס אשר עשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר וביצוע רכישות באמצעותו, לרבות כתוצאה מעיכובים באספקת מוצרים שנרכשו דרך האתר.
 7. האתר עשוי להכיל קישורים היפר-קישורים או באנרים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים אליהם מפנים הקישורים, וכל השימוש באתרים אליהם מפנים הקישורים הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו.
 8. מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה ו/או חבותה של החברה תהא מוגבלת לנזקים ישירים ומוכחים ולא תעלה על המחיר המלא ששילם המשתמש עבור מוצר או שירות בלבד.

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 2. החברה רשאית לשנות את תקנון החברה ללא הודעה מוקדמת.

מוקד הזמנות:

 1. בכל בירור או שאלה בקשר עם הזמנה שבוצעה, הינך מוזמן ליצור קשר עם מוקד ההזמנות של החברה בימים א’-ה’ ביו השעות 10:00-13:00 בטלפון 09-או בכתובת דואר האלקטרוני service@polo.co.il 

מדיניות פרטיות:

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 1. חברת פרומו פולו (1990) בע”מ פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“החוק”). על מנת לספק לך את השירותים, על החברה לאסוף עליך “מידע אישי” או “מידע” (כהגדרתו בחוק). מדיניות הפרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים עליך, מטרות איסוף המידע והשימושים שיעשו בו, הגורמים שעמם החברה משתפת את המידע והאופן בו היא מגינה על המידע.
 2. אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלך, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידך.
 3. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותך באתר למעט כאמור במדיניות זו. בכך שהנך גולש באתר ומשתמש בשירותי האתר, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלך ותעשה בו את שימוש כמפורט להלן:

(א) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

(ב) בעת ביצוע הזמנה של מוצרי החברה, תידרש למסור לחברה פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים שהנך מעוניין להזמין. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות שלך במערכת ההזמנות לצורך בירורים וטיפול בתקלות.

(ג) כאשר אתה פונה לשירות הלקוחות של החברה, יתכן שהשיחות בינך לבין נציג השירות של החברה מוקלטות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות.

(ד) החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסרת לה עפ”י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת;

(ה) החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי החברה;

(ו) החברה תשתמש בפרטי הקשר שלך לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות שירות.

(ז) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את חלק או כל המידע האישי שלך לגורמים הבאים, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי שלך: לספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי של הנתונים וכן לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; לספקים המספקים את המוצרים שהזמנת לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה עד למקום מגוריך; לחברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; לגורמים אחרים המסייעים לחברה לספק לך את השירותים כאמור. כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע של לקוחותיה בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה וכן ליועציה לצורך ניהול עסקיה.

(ח) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

(ט) בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

(י) במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 1. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ו/או לספקים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.
 2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה המפעילים את אתר החברה עבורה.
 3. הנך זכאי לעיין בפרטי המשתמש שלך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים – לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת  service@polo.co.il והחברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי החוק. ואולם, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה וחובותיה – ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.
 4. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע   כאמור לגורמים אחרים.
 5. ככל שהמשתמש “יסמן” V ויאשר את תקנון השימוש באתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע שיווקי מהחברה והוא מאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של החברה, הודעות בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת החברה.
 6. מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של החברה באמצעות שליחת הודעה לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת service@polo.co.il ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 7. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לכניסה לאתר ושימוש בו בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי. כמו כן, הנך אחראי להודיע לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני service@polo.co.il בהקדם האפשרי ככל שהנך חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית שלך כדי שהחברה תוכל לטפל בכך.

Cookies

 1. האתר משתמש ב”קבצי עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן (“Cookies”. תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 2. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל עת. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.
 3. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן Cookies של גוגל על מחשבך, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

שימוש בכלים לניתוח נתונים

 1. האתר עושה שימוש בכליGoogle Analytics , אשר הינו שירות לניתוח נתוני אינטרנט המוצע ומסופק על-ידי חברת Google Inc. (להלן “שירות הניתוח” ו-“Google”, בהתאמה). שירות הניתוח משתמש בקובצי Cookies, שהינם קובצי טקסט השמורים במחשבך, על מנת לנתח את פעילות המשתמשים באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה. / או לחילופין, ככל ורלוונטי: המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך באתר (לרבות, כתובת ה-IP בצורתה המקוצרת – לאור שימוש החברה בשירות הניתוח עם הסיומת “_anonymizeIp”, הנועד למנוע זיהוי ומעקביועבר לידי Google או כל חברה אחרת המספקת שירותים אלו ויוחזק על גבי שרתיה.
 2. Google תעשה שימוש במידע שנאסף, בין היתר, לשימושים הבאים: הערכת שימושך באתר, הפקת דוחות פעילות באתר, הספקת שירותים שונים הקשורים לפעילות באתר וברשת האינטרנט ועוד. Googleעשויה להעביר את המידע לידי צד ג’, באם תידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם עיבוד המידע באמצעות צד ג’ אשר יפעל מטעם Google. לידיעתך, Googleלא תשייך את כתובת ה-IPשלך לכל נתון אחר השמור בידיה. מידע נוסף אודות השימוש הנעשה במידע על ידי Google, ניתן למצוא בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners.
 3. האתר עושה שימוש בשיווק מחדש עם שירות הניתוח לשם פרסום מקוון, אשר יציג מודעות באתרי אינטרנט על ידי צד ג’ או Google. לשם ביצוע הפעולה האמורה, האתר, צד ג’ ו-Google משתמשים בקובצי Cookie, על מנת להתאים ביעילות מודעות שונות בהתאם לביקורים קודמים באתר.
 4. כאמור, יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן ולא תוכל לבצע שימוש מלא באפשריות השונות המוצעות באתר. בנוסף, יש באפשרותך אף למנוע העברה או עיבוד של המידע (המצוי ב-Cookies) על ידי Google, אודות שימושך באתר, זאת על ידי ביטול השתתפותך (Opt-Out). לשם כך, עליך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור הבא: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. כמו כן, יש באפשרותך לנטרל ו/או לנהל את המודעות המוצגות בפניך, על ידי הגדרת המודעות שלך בקישור הבא: www.google.com/settings/ads .
 6. בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח, כמתואר לעיל, באמצעות חברת Google.

ההגנה על הפרטיות באתר:

77. מדיניות החברה בנוגע למידע המופיע בדפי האתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, וניתן למצוא אותה במלואה – לצפייה במדיניות

יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.

ברירת דין ומקום שיפוט:

78.על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חדרה.

אבטחת האתר:

79. עמידה בתקן PCI DSS, האתר מאובטח בטכנולוגיה המתקדמת ולפי התקן החדש PCI DSS ועומד בדרישות המחמירות של חברות כרטיסי האשראי. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ונגד מוסרי מידע פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים. חברת פרומו פולו בע”מ לא תישא באחריות כלשהי מישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה אחרת המונעת פעילות באתר.

מדיניות החזרות:

מוצרים פגומים, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא, מספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל ומספר חשבונית מקור שהתקבלה מהחברה בקשר לעסקה (להלן “הודעת הביטול”), באמצעות מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-9310202 שלוחה 1  ובדוא”ל service@intersun.co.il, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.

הודעות וכתובות

כל הודעה לחברה על בהתאם לתנאי השימוש תעשה לחברת פרומו פולו בע”מ, רח’ המלאכה 29, א.ת. פולג נתניה, ת.ד 8071 מיקוד - 4250500 טלפון: 09-8870707, מייל  service@polo.co.il

קנייה מהנה חברת פרומו פולו בע”מ

השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 09-8870707